• HUAWEI Bantian bazasy

    Locationerleşýän ýeri : Okuw merkezi Arassalaýyş meýdany 2000 2000m² Takmynan arassalaýyş wagty: 3 sagat töweregi ýokary öndürijilik, bu 16 sagatlap işleýän arassalaýjyny çalşyp biler, 100% işleýiş netijeliligini ýokarlandyryp we 50% çykdajylary azaldyp biler Arassalaýyş täsiri: Doly tozan basmagy amal günde bir gezek köpelýär we doly ýuwmak amallary hepdede 5 gezek ýokarlanýar.Şol bir wagtyň özünde, sebitdäki arassalaýyş işgärleriniň işi patrul gözegçiligi, zibil taşlamak we robot meselesini ýerleşdirmek ýaly nusga bolýar.
  • Şençzhenen howa menzili

    Arassalaýyş meýdany: Şençzhenen howa menziliniň apron taslamasynyň fon: Aprony arassalamak, uly meýdanda metal, çagyl, goş bölekleri we beýleki daşary ýurt galyndylaryny (FOD) wagtynda aýyrmak üçin 24 sagat çalşyk işini talap edýär.Bu maksat bilen, “Intelligence.Ally Technology” awtomatiki meýilnamalaşdyrmagy, päsgelçilikleriň takyk öňüni almagy we awtomatiki arassalamagy birleşdirýän pilotsyz akylly arassalaýyş robotyny döretdi.Onda real wagt işleýiş barlagy we gözegçilik, şeýle hem ýumuş ibermek ýaly funksiýalar bar we uçuş dolandyryş ulgamyna birikdirilip bilner.Taslamanyň täsiri: Önümi arassalaýan robot, arassalaýyş işini netijeli ýeňilleşdirýär, netijeliligini we täsirini ýokarlandyrýar we howpsuz uçarlaryň Şençzhenen howa menziline gonmagyny we gonmagyny üpjün edýär.
  • Bir podstansiýa

    Barlag sebiti: 220KV we 110KV alternatiw sebit Gözleg meýdany: 30,000 m2 töweregi Gözleg nokatlary: 4800 töweregi Doly gözleg wagty: 3-4 gün töweregi Gözleg roboty metr okamaga, infragyzyl temperaturany kesgitlemäge, enjamlaryň daşky görnüşini barlamaga we ýerleşýän ýerini kesgitlemäge ukyplydyr .Gijeki barlagy ýeňilleşdirmek üçin el bilen barlamakdan 4-6 esse has ýagtylyk berilýär.Mundan başga-da, maglumatlary ýazga almagy, derňemegi we alada goýmagy bir wagtda tamamlap biler.

Biz bilen habarlaşyň